banerrejs09072018

 

Mandat członka zarządu trwa pomimo upływu jego kadencji. Taka konkluzja wyłania się z jednego z ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 72/16) w której sąd jednoznacznie przesądził, że ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 KSH jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

Powyższa uchwała dotyczy mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, niemniej należy zwrócić uwagę, że przepis art. 386 § 2 KSH nakazuje do zarządu stosować w sposób odpowiedni przepisy o kadencji rady nadzorczej. Uznać zatem należy, że wskazane przez Sąd Najwyższy rozstrzygnięcie znajdzie zastosowanie również do wskazania momentu wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki akcyjnej. Wyraźnie należy zaznaczyć, że nic nie stoi również na przeszkodzie, aby sposób obliczenia długości kadencji członka zarządu, w oparciu o wytyczne zawarte w uchwale stosować, do członków organów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością.

Sąd Najwyższy uznał, że każdy z członków sprawuje funkcję, aż do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Takie stanowisko Sądu prowadzi do konkluzji, iż okres w którym osoba pełni funkcję w organie podlega wydłużeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym kończy się kadencja, a zatem przedłuża mandat członka organu.

Komentarz Kancelarii SDO: "Wskazać zatem należy, że Sąd Najwyższy jednoznacznie przyjął, iż mandat członka zarządu trwa pomimo upływu jego kadencji. Wyrażone przez Sąd Najwyższy stanowisko ułatwi funkcjonowanie tym spółkom kapitałowym, w których z przyczyn niejednokrotnie niezależnych od członków zarządu, nie jest możliwe odbycie zgromadzenia wspólników, czy też walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które mogłoby powołać nowy zarząd. Z punktu widzenia  obrotu gospodarczego, rozwiane zostały wątpliwości co do tego, że w razie nieodbycia zgromadzenia zatwierdzającego ostatni rok obrotowy działalności spółki, osoba zasiadająca w organie posiada legitymację do reprezentowania spółki.  Pozostają w pełni skuteczne zaciągnięte zobowiązania przez spółkę, a zatem wszystkie podjęte przez nią czynności zarówno z zakresu prawa pracy jak i zawarte umowy."

paprykarz