fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

1 grudnia br. (piątek) zapraszamy przedsiębiorców na szkolenie skierowane jest do pracodawców oraz służb kadrowych zakładów pracy, a także wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem w zakładzie pracy funduszu socjalnego.

Głównym założeniem szkolenia jest przybliżenie w przystępny sposób zagadnień związanych z Funduszem Socjalnym oraz wskazanie możliwości sprawnego i poprawnego (zgodnego z przepisami prawa) gospodarowania środkami Funduszu.

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie w/w zagadnień nie tylko od strony teoretycznej, poprzez przytoczenie ich brzmienia, ale przede wszystkich ma wskazać drogę praktyczną w prawidłowym ich stosowaniu. Ponadto, z racji doświadczenia zawodowego, prowadzący przybliży zagadnienia związane z kontrolą przestrzegania prawa pracy w zakresie objętym szkoleniem prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy oraz wskaże drogi zgodnego z prawem przejścia przez procedury kontrolne.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
• spełnienie warunków umożliwiających wybór
• zasady wypłaty świadczenia urlopowego

2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
• możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
• możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu
• obniżenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu

3. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
• krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
• osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
• objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
• jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
• uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

4. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
• na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
• imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
• pożyczki na cele mieszkaniowe
o zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
o oprocentowanie pożyczki
o skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty

5. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
• sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
• badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
• na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
• stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
• czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
• program 500+ a badanie sytuacji życiowej

6. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
• obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
• czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
• wybór przedstawiciela załogi pracowników

7. Komisje socjalne
• zasady tworzenia komisji socjalnych
• skład komisji
• komisja socjalna jako organ opiniodawczy
• komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Klowan – prawnik-praktyk. W latach 2003-2017 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w latach 2004-2017 na stanowiskach inspektora pracy, starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy – specjalisty. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze inspektora pracy zajmowała się przede wszystkim:
• kontrolą i nadzorem nad warunkami pracy (kontrole zakładów pracy),
• przygotowywaniem analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych,
• współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy),
• czynnie uczestniczyła w akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP, a adresowanych do różnych grup zawodowych oraz młodzieży szkolnej i studentów,
• przygotowywała szereg opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian w prawie pracy,
• specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz podmiotach leczniczych.
Od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców.

Osoby zainteresowane uczestnicwem prosimy o kontakt pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.