Zatrudnianie cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców to już nie szukanie tańszych pracowników, ale przymus ich zatrudnienia wobec braku siły roboczej na polskim rynku pracy.

Od 01 stycznia 2018 r. do polskiego systemu prawnego wprowadzono zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Istniejąca do tej pory procedura podejmowania przez obcokrajowców zatrudnienia na zasadzie oświadczenia została istotnie zmodyfikowana.  - Miesiąc po wejściu w życie nowych regulacji widać już, że ich stosowanie w praktyce sprawia problemy – i to nie tylko pracodawcom, lecz także powiatowym urzędom pracy (które są właściwe w obydwu wymienionych procedurach – oświadczenia o powierzeniu pracy i praca sezonowa). W nowych realiach nie jest łatwo odnaleźć się pracodawcom, którzy mają teraz więcej biurokratycznych obowiązków związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Jednocześnie wydłużył się czas rejestrowania w powiatowych urzędach pracy (PUP) oświadczeń umożliwiających podjęcie przez obcokrajowców pracy – mówi Monika Olszewska z firmy MRM Consulting.

Tymczasem od 12.02.2018 weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemców. Zmiany dotyczą m.in. wydawania zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców z uwagi na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa. -  Ponadto, dla cudzoziemców starających się o pobyt stały w Polsce, wprowadzono nowy wymóg – muszą oni znać język polski przynajmniej na poziomie B1 (stopień średniozaawansowany). Wprowadzono także rozwiązania, które mają usprawnić procedury dotyczące pozwoleń dla cudzoziemców. Jest to m.in. zniesienie konieczności podpisywania umowy o pracę na etapie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Nowela wprowadza również ułatwienia dla cudzoziemców chcących osiedlić się w Polsce na stałe z uwagi na polskie pochodzenie lub posiadanie Karty Polaka. Upraszcza także proces wydawania decyzji w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Ustawa wprowadza rozwiązania, które umożliwiają udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca, który chce wykonywać pracę w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki – dodaje nasza specjalistka.

Inne warte odnotowania zmiany to przykładowo wzrost kary dla przedsiębiorców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców. Został także poszerzony katalog sytuacji, w których powstaje odpowiedzialność karna. Specjaliści są zgodni, że prościej niż dotychczas na pewno nie będzie: - Dobrej zmiany w tym temacie nigdzie nie widać. Na pocieszenie wiadomo już o kolejnych zmianach, które wejdą w życie od 01.01.2019 r. Oby niczego więcej w międzyczasie już nie było – kończy Monika Olszewska.

W kolejnych artykułach poinformujemy Państwa dokładnie o zmianach w procedurach związanych z legalizacją pobytu i zatrudniania cudzoziemców. Wszelkie informacje na ten temat znajdą Państwo również na stronie www.mrmconsulting.eu

banerek