fbpx

BANER dzień przedsiębiorcy 2020

 

MISJA GOSPODARCZA MAURITIUS

 

Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego w Szczecinie powstał w celu umożliwienia przedsiębiorcom szybkiego i fachowego rostrzygania sporów – w tym skomplikowanych sporów branżowych oraz międzynarodowych – w drodze postępowania arbitrażowego (sądownictwo polubowne).

Szeroki krąg arbitrów specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa i działalności gospodarczej – uznanych praktyków z Polski i zagranicy, odformalizowana procedura i wykonalność wyroków w prawie wszystkich państwach świata, a także poufność postępowania i jego niskie koszty – to tylko niektóre z zalet sądownictwa arbitrażowego, dzięki którym przedsiębiorcy często wybierają tę drogę rozstrzygnięcia sporu zamiast postępowania przed sądem państwowym.

Wszystkich zainteresowanych poddaniem istniejących lub przyszłych sporów pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego w Szczecinie zapraszamy na strone www.sapz.org celu uzyskania dalszych informacji.

 

Jak korzystać?

Krok 1.
W umowie pomiędzy stronami musi znaleźć się zapis na Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego. Jeżeli umowę podpisujemy przed powstaniem sporu, powinien on brzmieć tak: „Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą Umową/Kontraktem, które strony nie zdołają rozwiązać polubownie, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego w Szczecinie według Regulaminu Arbitrażu tego Sądu.” Jeżeli umowa zostaje podpisana po powstaniu sporu, może brzmieć tak: „Spór dotyczący [tu opis sporu] zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego w Szczecinie według Regulaminu Arbitrażu tego Sądu”.

Krok 2.
Gdy pojawia się spór, jedna ze stron przesyła pozew do Sądu Arbitrażowego. Prezes ustala, czy Sąd jest właściwy do rozstrzygania tej sprawy. Jeżeli tak, zwraca się do stron o nadesłanie w terminie miesiąca propozycji dotyczącej arbitrów. Skład orzekający Sądu jest uzależniony od umowy pomiędzy stronami. Jeżeli skład ten nie został ustalony w umowie to zakłada się, że orzeka trzech arbitrów.

Krok 3.
Arbitrzy po zapoznaniu i stwierdzeniu, że materiał dostarczony przez strony jest wystarczający do podjęcia decyzji, mogą orzekać bez rozprawy. Jeżeli dowody nie są wystarczające, lub któraś ze stron żąda rozprawy, wyznaczany jest jej termin, o którym zawiadamia się strony.

Krok 4.
Podczas rozprawy przeprowadza się wszystkie dowody, zleca opinie biegłym i wydaje wyrok. Wyrok podpisywany jest przez wszystkich arbitrów składu orzekającego i doręczany stronom wraz z uzasadnieniem.

Krok 5.
Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może złożyć skargę do sądu powszechnego z żądaniem uchylenia wyroku Sądu Arbitrażowego, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art.1206 k.p.c.

Krok 6.
Strony mogą zaakceptować wyrok Sądu Arbitrażowego i same go wykonać, lub zwrócić się do sądu powszechnego o uznanie tego wyroku, bądź stwierdzenie jego wykonalności.


Informacji udziela Biuro Podawcze Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego
Al. Wojska Polskiego 86
70-482 Szczecin
Tel 91 486 0765
Tel/Fax 91 486 0768
www.sapz.pl