Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.home.pl' did not match expected CN=`izba.info' in /templates/frontend/runless.php on line 38

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /templates/frontend/runless.php on line 38

Warning: file_get_contents(https://izba.info//media/system/css/system.css): failed to open stream: operation failed in /templates/frontend/runless.php on line 38
Pełne sprawozdanie ze spotkania Klastra Budowlanego

PIG 1150x350

 

22 września br. (wtorek) w siedzibie Izby w Szczecinie odbyło się spotkanie Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego. Przedstawiciele firm budowlanych zrzeszonych w Izbie bardzo licznie pojawili się na spotkaniu.

Przewodniczący obrad:
- Profesor Zygmunt Meyer

W spotkaniu uczestniczyli:
- Poseł Arkadiusz Litwiński
- Prezez Zachodniopomorksiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej Pan Konrad Tusiński
- Mecenas Bożena Licht
- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie Pan Ryszard Kabata
- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pani Agnieszka Majewska
- Geodeta Miasta Pan Wojciech Wnuk
- Przewodniczący Zachodniopomorskiej Izby Architektów Pan Jan Łukaszewski
- Prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Profesor Zygmunt Meyer
- Przewodniczący Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego Wojciech Ciuruś


Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego Pan Wojciech Ciuruś witając wszystkich zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników obrad. Słowem wprowadzenia została również przybliżona tematyka i cel spotkania, natomiast przewodniczącym obrad został Profesor Zygmunt Meyer.

Po słowie wstępu przewodniczącego spotkania, w którym wskazano nieocenioną istotę współpracy środowiska gospodarczego ze służbami geodezyjnymi, zgodnie z porządkiem obrad nastąpiło podpisanie Porozumienia O Współpracy pomiędzy Zachodniopomorskim Klastrem Budowlanym przy Północnej Izbie Gospodarczej, a Geodezyjną Izbą gospodarczą Oddział Zachodniopomorski. Porozumienie zostało podpisane przez przewodniczących obydwu stron tj. przez Pana Wojciecha Ciurusia oraz Pana Konrada Tusińskiego. Podpisane porozumienie ma na celu reprezentowanie wspólnych interesów gospodarczych oraz rozwiązywanie problemów napotykających przedsiębiorców. Cele te mają być realizowane poprzez stworzenie platformy stałej współpracy pomiędzy stronami porozumienia, organizację wspólnych spotkań i szkoleń, ułatwienie nawiązywania kontaktów gospodarczych oraz realizację wspólnych projektów Unijnych. Po podpisaniu porozumienia Pan Prezes Tusiński wyraził szczere zadowolenie ze sprawnego przebiegu prac mających na celu doprowadzenie do podpisania wspomnianego porozumienia.

Zgodnie z kolejnym punktem spotkania głos zabrał Poseł RP Arkadiusz Litwiński, który przybliżył przebieg prac sejmu nad zmianami w prawie budowlanym. Pan Poseł zwrócił uwagę na niedoskonałości w zmianach w ustawie dot. prawa budowlanego, które spowodowane były konfliktem interesów pomiędzy inwestorami, a administracją. Główną kwestią budzącą obawy ustawodawcy była słuszność zniesienia obowiązku dostarczenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę kompletu dokumentacji zapewniającej o dostępie mediów do przewidzianej inwestycji. W dalszej części swojego wystąpienia Pan Poseł Litwiński zachęcał zgromadzonych gości do zgłaszania swoich sugestii oraz zastrzeżeń, a także do zadawania pytań związanych z nowelizacją ustawy.

Na prośbę organizatorów spotkania głos zabrała również zaproszona Pani Mecenas Bożena Licht, która przybliżyła aspekty prawne zmian prawa budowlanego oraz konsekwencje prawne tych zmian. Pani Mecenas zwróciła uwagę na główny cel wprowadzenia zmian w ustawie tj. skrócenie i uproszczenie procedur administracyjnych. Do najistotniejszych zmian Pani Licht zaliczyła między innymi zniesienie wymagania pozwolenia na budowę oraz przebudowę budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane . Ponadto zmiany dotyczą ograniczenia katalogu obiektów budowlanych, które wymagać będą uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W swoim wystąpieniu Pani Mecenas odniosła się również do zmiany wspomnianej wcześniej przez Pana Posła odnośnie zapewnieniu dostawców mediów, a także poruszyła kwestię braku konieczności dostarczenia oświadczenia zarządcy drogi o możliwości dostępności do drogi publicznej.

Z ramienia administracji państwowej głos zabrał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie Pan Ryszard Kabata. Zachodniopomorski Inspektor Nadzoru Budowlanego w swoim wystąpieniu poruszył kwestię zmian w prawie budowlanym dotyczącym dostarczanych dokumentów, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub informacji o zakończeniu robót budowlanych. Zmiany te odnoszą się do pkt. 5 tj. „Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza”, który to punkt został uzupełniony o niezbędne dodatkowe informacje dotyczące zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Ponadto w zapisie znalazły się wymagania, które musi spełnić sporządzający inwentaryzację geodeta. Jednocześnie zwrócił on uwagę na brak rzetelności ze strony geodetów wykonujących inwentaryzację, którzy nanoszą na plan jedynie te budynki lub obiekty budowlane, które są zgodne z projektem zagospodarowania działki lub terenu pomijając obiekty, które z tym projektem są niezgodne. W opinii Pana Inspektora Kabaty geodeci powinni ponosić odpowiedzialność za stwierdzanie zgodność inwentaryzacji geodezyjnej z projektem zagospodarowania działki lub terenu. Stwierdził On, że brak uwierzytelnienia mapy powykonawczej nie jest podstawą do odmowy jej przyjęcia przez nadzór budowlany.

W odpowiedzi na wystąpienie Inspektora Nadzoru Budowlanego głos zabrała Pani Agnieszka Majewska – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie. Wyraziła ona opinię o konieczności dostarczania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w celu ujednorodnienia danych i możliwości korzystania z nich. Jednocześnie Pani Inspektor NGiK nie podzieliła wcześniejszej opinii Pana Inspektora NB w kwestii ponoszenia odpowiedzialności za zgodność inwentaryzacji z projektem. Swoje stanowisko uzasadniła tym, że nie jest wymagane od geodety posiadanie specjalistycznej wiedzy nt. zgodności inwentaryzacji z projektem i z tego też względu informacja o zgodności lub rozbieżności nie może być przyjmowana do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Marta Rodziewicz – Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. W swojej wypowiedzi wyraziła szczerą nadzieję na ujednolicenie przepisów prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Na prośbę organizatorów swoje zdanie w tej sprawie wyraził wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału Geodezyjnej Izby Gospodarczej Pan Stefan Balcer, który zaproponował rozwiązanie sporu dotyczącego odpowiedzialności za zgodność inwentaryzacji z projektem budowlanym oraz ujednolicenia przepisów pomiędzy Nadzorem Budowlanym oraz Nadzorem Geodezyjnym i Kartograficznym, poprzez zastosowanie przepisów o izbach gospodarczych, który mówi o tym, że Izby Gospodarcze ustalają zasady postępowania w obrocie gospodarczym.

Jako ostatni głos zabrał Geodeta Miasta Szczecina Pan Wojciech Wnuk. Skupił on swoją wypowiedź na temat podstawowych obowiązków oraz odpowiedzialności kierownika budowy. Po wystąpieniu Pana Wnuka Pan Profesor Zygmunt Meyer rozpoczął dyskusję w trakcie której uczestnicy spotkania zgłaszali swoje pytania, wątpliwości oraz przedstawiali tematy do dyskusji.

W trakcie prowadzonych rozmów główne wątpliwości przedstawiali uczestniczący w spotkaniu geodeci . Kierowane one były przede wszystkim do Pana Inspektora Nadzoru Budowlanego, który był zdania, iż geodeci powinni określać zgodność z projektem. Zwracali oni uwagę że na wskutek braku kryteriów dotyczących zgodności lub rozbieżności, dla ich bezpieczeństwa przypadku rozbieżności przekraczającej 1 cm, będzie można stwierdzać rozbieżność realizacji z projektem.

Na koniec dyskusji Przewodniczący spotkania Profesor Meyer podsumował obrady. Wyraził on zdanie, iż brakuje wspólnych porozumień pomiędzy Izbami i Samorządami Gospodarczymi, które przyczyniły by się do ustalenia spójnych i jednolitych przepisów w Prawie Budowlanym. Profesor Meyer podziękował wszystkim uczestnikom obrad za rzeczową dyskusję.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

Eska Szczecin 1420x300px